Продължи към съдържанието

Условия за пазаруване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Условия за използване на уебсайт http://www.soonmama.com
Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между "ЛМ Фешън" ЕООД, по-долу за краткост "Търговец", от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на уебсайт http://www.soonmama.com, наричани по-долу за краткост потребители, от друга.
"ЛМ Фешън" ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК: 204203797 адрес ул. "Заводска" №2, имейл адрес: soonmamastore@gmail.com, телефон: +359 876644006
Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги).
Настоящият документ съдържа информация за дейността на "ЛМ Фешън" ЕООД и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от "ЛМ Фешън" ЕООД, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.
Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и Търговеца.
С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и Търговеца договор.

Дефиниции

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:
Сайт - http://www.soonmama.com и всички негови подстраници.
Потребител - всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

Общи условия - настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, бисквитки, правила за регистрация и доставка, доброволно решаване на спорове, формуляри за отказ от договор и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.
Лични данни - информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.
Стока - движима материална вещ, с изключение на вещите, продавани при принудително изпълнение или чрез други мерки от оправомощени от закона органи, както и вещи, изоставени или отнети в полза на държавата, обявени за продажба от държавни органи. Стоки са и вода, газ и електрическа енергия, когато се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или в определено количество.
Договор за продажба - договор, по силата на който търговецът прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за тях, включително договорите, имащи за предмет едновременно стоки и услуги.
Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове - процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на този закон и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.
Предоставяни услуги
1. На Сайта Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Търговеца стоки.
Поръчка
2. Потребителите използват интерфейса на уебсайта, за да сключват договори с Търговеца за предлаганите стоки.
2.1. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от Търговеца
2.2. При липса на наличност от дадена стока Търговецът си запазва правото да откаже поръчката.
2.3. След избиране на една или повече стоки, предлагани на уебсайта на Търговеца, Потребителят трябва да добави същите в количката си със стоки за покупка.
2.4. Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на сайта.
2.5. При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл или чрез СМС, че поръчката му е приета.
3. Търговецът има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител.
3.1. Търговецът има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато:
е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;
е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на Търговеца;
са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо Търговеца.
Цени
4. Цените на предлаганите стоки са тези, посочени на уебсайта на Търговеца към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.
4.1. Цените на стоките включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.
5. Търговецът си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта стоки, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.
6. Търговецът може да предоставя отстъпки за стоките, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от Търговеца. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).
6.1. Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.

Плащане
7. Когато Потребителят връща стока с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху стоката, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.
8. Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На Сайта е възможно плащане чрез следните методи:

 • наложен платеж
 • банков превод 
 • банкова карти VISA и MasterCard

9. Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката.
10. Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.
11. Търговецът не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на Търговеца.

Отказ от договора и замяна
12. Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице.
13. За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено Търговеца за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.
14. Търговецът публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора - Формуляр за връщане на стока
15. За упражняване правото на отказ Търговецът предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. 
16. Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на Търговеца или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора. Ако Потребителят върне стоките за сметка на Търговеца, сумата за доставка от Потребителя към Търговеца ще бъде удържана от общата сума за възстановяване.
17. При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид.
18. Търговецът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
19. В случай че Потребителят не изпълни задължението си за връщане на стокaта, без да уведоми Търговеца за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.
20. Когато във връзка с изпълнението по договора Търговецът е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, Търговецът има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.
21. Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са персонализирани или със следи от употреба.
22. Търговецът гарантирано възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки. Сумата, която ще бъде възстановена при спазване на всички изисквания за връщане на стоката към Търговеца е сумата за върнатите продуктите и сумата, заплатена за Стандартна доставка (Ако поръчката е направена от Потребителя с избрана опция за Експресна доставка, то сумата, заплатена за Експресна доставка няма да бъде възстановена). Ако Потребителя избере да върне само част от закупените продукти, сумата, заплатена за Стандартна доставка няма да бъде възстановена.

Ако за стоките е заплатено чрез Наложен платеж, сумата се възстановява единствено по банков път на банковата сметка, предоставена от Потребителя. Възстановяването на суми, заплатени чрез наложен платеж не може да бъде извършено чрез наложен платеж. Всички пратки, изпратени от Потребител към Търговеца с наложен платеж, ще бъдат отказани от Търговеца. Ако за стоките е заплатено чрез банкова карта на сайта на Търговеца, сумата ще бъде автоматично възстановена по банковата карта, с която е заплатено. Ако за стоките е заплатено по банков път, сумата ще бъде възстановена обратно по банковата сметка, от която е получен превода. Повече информация за връщане на стоки от поръчка с приложена остъпка, може да намерите в т. 46 от Общите условия.

22а. Поради характера на продуктите, правото на връщане не е приложимо към маските за лице. Правото на връщане е приложимо към маските за лице единствено когато е налице фабричен дефект. При такива случаи, моля да се свържете с нас.


Гаранции и рекламации
23. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката или услугата с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.
24. Търговецът не носи отговорност за разлика в цветовете, която се дължи на естествените различния при възпроизвеждането на цветовете от различните модели монитори.
26. Търговецът не носи отговорност за естественото износване на стоките.
27. Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 6 месеца след доставката на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето ѝ, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието.
28. Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата ѝ, когато:
при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието;
несъответствието се дължи на материали, предоставени от потребителя.
29. Потребителят има право да предяви рекламация на стоката или услугата, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.
30. Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, Търговецът ще запази на потребителя първоначалните гаранционни условия.
31. При предявяване на рекламацията потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.
32. Рекламацията се подава устно на посочения от Търговеца телефон или писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. Търговецът представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация и връщане.
33. При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.
34. При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:
касова бележка или фактура;
протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното;
други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
35. Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното.
36. Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
37. Ако Търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.
38. Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.
39. Търговецът поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката.
40. Когато Търговецът удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя
41. Търговецът при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.
41.1. Ако стоката не е поправена и след изтичането на срока по предходната алинея, Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП.
41.2. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не понася значителни неудобства.
42. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:
разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума
намаляване на цената.
43. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
44. Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
45. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

46. Ако към момента на закупуване на стоката, има текуща промоция за процентна отстъпка на всеки втори продукт, при връщане на един от закупените продукти, на клиента ще бъде възстановена реалната цена, заплатена за продукта. Отстъпката се разпределя между закупените продукти.

Интелектуална собственост
46. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на Търговеца (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Търговеца или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Търговеца, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
47. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Търговеца, Търговецът има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
48. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Търговеца.
49. Търговецът се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.
50. Търговецът си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. Търговецът има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.
Прекратяване и разваляне на договора
51. Търговецът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.
52. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Търговеца или прекратяване поддържането на уебсайта му.
53. Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.
54. Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
Спасителна клауза
55. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
Изменение на общите условия
56. Търговецът се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.
57. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми Търговеца в срок от един месец от получаването на съобщението по предходния член.
58. В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения
Приложимо право
59. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Тук може да намерите формуляри за отказ от стока и рекламация:

Формуляр за отказ от стока

Формуляр за рекламация

Идентификация
Търговецът идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на Сайта.
Търговецът има право да събира и използва информация относно Потребителите на основание и за целите на изпълнението на сключения при общи условия с Потребителя договор. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва лични данни, посочени в общите условия, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване услуги.
Търговецът може да разкрива лични данни на трети лица само в предвидените от закона случаи и при предвидените в закона обстоятелства или след изрично съгласие от Потребителите.

Условия за доставка на стоки
Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез следните способи:
чрез куриерска услуга от трето лице
Доставката се извършва до адрес на потребителя или до офис на куриерската фирма на територията на Република България, освен ако в сайта не е посочено друго. Тарифата за доставка, заплащана от потребителя е фиксирана и е опомената в страницата "Доставка".
Преди изпращане на поръчаната стока Търговецът има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.
Търговецът не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.
Доставката се извършва в сроковете, описани под всяка опция за доставка в интерфейсния модул за поръчка. При извънредни обстоятелства Търговецът си запазва правото да удължава срока за доставка.
Доставката се извършва в сроковете, описани под всяка опция за доставка в интерфейсния модул за поръчка. При извънредни обстоятелства Търговецът си запазва правото да удължава срока за доставка.
Поръчаните стоки се доставят срещу подпис.
Търговецът си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. Личните данни на Потребителя се обработват от Търговеца в качеството му на администратор на лични данни.
2. Повече за Защитата на личните данни може да се намери на страницата "ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ".

"ЛМ Фешън" ЕООД си запазва правото да тълкува, променя или прекратява Общите условия без предизвестие. Актуализираните Общи условия винаги ще бъдат публикувани на www.soonmama.com

Политика за поверителност

Информация за администратора на лични данни:
"ЛМ ФЕШЪН" ООД е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 204203797, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. Заводска №2 
Тел: 0876644006
E-mail: soonmamastore@gmail.com

Основания и цели, за които използваме Вашите лични данни
Ние обработваме Вашите лични данни на следните основания:
● Сключения между нас и Вас договор с цел да изпълним задълженията си по него;
● Изрично съгласие от Вас – целта се посочва за всеки конкретен случай;
● При предвидено задължение по закон;
В следващите параграфи ще намерите детайлна информация относно обработването на
личните Ви данни в зависимост от основанието, на което ги обработваме.
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ИЛИ В КОНТЕКСТА НА ПРЕДДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ
Ние обработваме личните Ви данни, за да изпълняваме договорните и преддоговорни задължения и да се ползваме от правата по договорите, сключени с Вас.

Цели на обработката:
● установяване на самоличността Ви;
● управление и изпълнение на Ваша заявка и изпълнение на сключен договор;
● изготвяне на предложение за сключване на договор;
● изготвяне и изпращане на сметка/фактура за услугите, които използвате при нас;
● за да осигурим необходимото Ви цялостно обслужване, както и да събираме
дължимите суми за ползваните услуги;
● запазване на кореспонденция във връзка с направени поръчка, обработка на
заявки, докладване на проблеми и др.
● уведомление за всичко, свързано с услугите, които ползвате при нас;
● анализ на клиентската история;
● установим и/или предотвратим незаконосъобразни действия или действия в противоречия с нашите условия за съответните услуги;
Данни, които обработваме на това основание:
На основание сключения между нас и Вас договор обработваме информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение,  включително:
● лични данни за контакт - адрес за контакт, имейл, телефонен номер;
● данни за идентификация - трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес;
● данни за направените поръчки;
● кореспонденция във връзка с цялостното обслужване - електронна поща, писма, информация за заявките Ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания, обратна връзка, която получаваме от Вас;
● информация за кредитна или дебитна карта, номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с направените плащания

друга информация като :

● Клиентски номер, код или друг идентификатор, създаден за идентификация;
● IP адрес при посещение на интернет страницата ни;
● Демографски данни
● Данни за профил в социалните мрежи
● Информация от действията Ви на сайта
Обработката на посочените лични данни за нас се явява задължителна, за да можем да сключим договора с Вас и да го изпълняваме. Без да ни предоставите горепосочените данни, не бихме могли да изпълняваме задълженията си по договора. Предоставяме лични данни на трети лица
Ние предоставяме Ваши лични данни на трети лица, като основната ни цел е да Ви предложим качествено, бързо и комплексно обслужване. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. В този случай ние оставаме отговорни за конфиденциалността и сигурността на вашите данни.
Предоставяме лични данни на следните категории получатели (администратори на лични данни):
● пощенски оператори и куриерски фирми - в частност Еконт Експрес и Спиди АД
● лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходими за дейността на дружеството
● лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери.
Кога изтриваме данните, събрани на това основание
Данните, събрани на това основание изтриваме 2 години след прекратяване на договорното отношение, независимо дали поради изтичане срока на договора, разваляне или друго основание.
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Възможно е в закона да е предвидено задължение за нас да обработваме личните Ви данни. В тези случаи ние сме длъжни да извършим обработката, като например:
● Задължения по Закона за мерките срещу изпиране на пари;
● Изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата
извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
● Предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или
трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;
● Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във
връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните
данни;
● Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно- осигурителния
процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето
на законосъобразно счетоводство;
● Предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство
пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството
нормативни актове;
● Удостоверяване на възраст при пазаруване онлайн.
Кога изтриваме личните данни, събрани на това основание
Данните, събрани съгласно предвидено задължение в закона, изтриваме, след като
задължението за събиране и съхранение бъде изпълнено или отпадне. Например:
● по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години),
● задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години).
Предоставяне на данни на 3-ти лица
Когато по закон за нас е предвидено задължение, е възможно да предоставим Вашите лични данни на компетентния държавен орган, физическо или юридическо лице.
СЛЕД ВАШЕ СЪГЛАСИЕ
Ние обработваме Вашите лични данни на това основание само след изрично, недвусмислено и доброволно съгласие от Ваша страна. Ние няма да предвиждаме каквито и да е неблагоприятни последици за Вас, ако откажете обработването на личните данни.
Съгласието е отделно основание за обработване на личните Ви данни и целта на обработката е посочена в него, и не се покрива с целите, изброени в тази политика. Ако ни дадете съответното съгласие и до неговото оттегляне или прекратяване на всякакви
договорни отношения с Вас изготвяме подходящи за Вас предложения за
продукти/услуги, като извършваме детайлни анализи на Ваши основни лични данни; Детайлни анализи е метод за извършване на анализ, който позволява обработване на
големи по обем данни посредством статистически модели и алгоритми и други, които включват използване на лични данни, както и процеси на псевдонимизиране и анонимизиране на същите, с цел извличане на информация за тенденции и различни статистически показатели.
Данни, които обработваме на това основание:
На това основание обработваме само данните, за които сте ни дали изричното си съгласие. Конкретните данни се определят за всеки индивидуален случай. Обикновено тези данни са имена, телефонен номер и имейл адрес. Предоставяне на данни на трети лица
На това основание можем да предоставим Вашите данни на маркетинг агенции, Фейсбук, Гугъл или други подобни.

Оттегляне на съгласие
Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни за някой или всички начини,
описани по-горе, ние няма да използваме личните Ви данни и информация за определените по-горе цели. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността
на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.
За да оттеглите даденото съгласие е необходимо само да използвате сайта ни или просто данните ни за контакт.
Кога изтриваме данните, събрани на това основание Данните, събрани на това основание, изтриваме при искане от Ваша страна или 2 години
след първоначалното им събиране.
ОБРАБОТКА НА АНОНИМИЗИРАНИ ДАННИ
Ние обработваме Вашите данни за статически цели, това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно. Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи/ елементи, позволяващи идентифицирането Ви, се заличават необратимо. За
анонимизирани данни няма нормативно задължение за изтриване, тъй като не представляват лични данни.

Как защитаваме Вашите лични данни
За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни.
Компанията е установила правила за предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността и е определила Длъжностно лице за защита на данните, което подпомага процесите по опазване и обезпечаване сигурността на Вашите данни. С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др. 

Лични данни, които сме получили от 3-ти лица: Не получаваме данни от 3-ти лица.

Права на Потребителите
Всеки Потребител на сайта се ползва с всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз. Потребителят може да упражни правата си чрез формата за контакт или чрез изпращане на съобщение до имейла ни.

Всеки Потребител има право на:
● Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от
администратора);
● Достъп до собствените си лични данни;
● Коригиране (ако данните са неточни);
● Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
● Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия
лични данни;
● Преносимост на личните данни между отделните администратори;
● Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
● Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се
единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което
поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
● Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на
субекта на данни са били нарушени.
Потребителят може да поиска изтриване, ако е налице едно от следните условия:
● Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или
обработвани по друг начин;
● Потребителят оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на
данните и няма друго правно основание за обработването;
● Потребителят данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

● Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
● Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение
по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо
администратора;
● Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на
информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия
родителска отговорност за детето.

Потребителят има право да ограничи обработването на своите лични данни от страна на администратора, когато:
● Оспори точността на личните данни. В този случай ограничаването на
обработването е за срок, който позволява на администратора да провери
точността на личните данни;
● Обработването е неправомерно, но Потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
● Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на
обработването, но Потребителят ги изисква за установяването, упражняването или
защитата на правни претенции;
● Възразява срещу обработването в очакване на проверка дали законните
основания на администратора имат преимущество пред интересите на
Потребителя.


Право на преносимост.
Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени,
когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.


Право на възражение.

Потребителите имат право да възразят пред администратора срещу обработването на личните им данни. Администраторът на лични данни е длъжен да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При
възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването следва да се прекрати незабавно.
Жалба до надзорния орган
Всеки Потребител има право да подаде жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните му данни до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.
Поддържане на регистър
Ние поддържаме регистър на дейностите по обработване, за които отговоряме. Този регистър съдържа цялата по- долу посочена информация:
● Името и координатите за връзка на администратора
● Целите на обработването;
● Описание на категориите субекти на данни и на категориите лични данни;
● Категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни,
● Включително получателите в трети държави или международни организации;
● Когато е възможно, предвидените срокове за изтриване на различните категории
данни;
● Когато е възможно, общо описание на техническите и организационни мерки за сигурност

БИСКВИТКИ

Политика за „бисквитки“

Използване на „бисквитки“
„Бисквитките“ са кратки текстови файлове или малки пакети от информация, които се съхраняват чрез Интернет браузера на Вашето крайно устройство (компютър, таблет, лаптоп или мобилен телефон), когато посещавате различни сайтове и страници в Интернет. Основната цел на „бисквитките“ е да правят потребителя разпознаваем, когато той се завръща отново на Уебсайта. Някои „бисквитки“ имат и по-специфично приложение, като например да запаметяват потребителското поведение на сайта и да улесняват потребителя при ползването на Уебсайта. Повече информация за това как функционират „бисквитките“ можете да намерите в Интернет.

Как се използват „бисквитки“ на този Уебсайт?

Ние използваме „бисквитки“ на този Уебсайт предимно с цел улесняване на ползваемостта на сайта, подобряване на неговата работа и съхраняване на информация за потребителското поведение. При този процес не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез “бисквитките“ на сайта не може да Ви идентифицираме като личност, поради което спрямо събирането на тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни. Събраната информация от „бисквитки“ обикновено се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на Уебсайта, което ни позволява да подобряваме функционалността на сайта, потребителските пътеки и ползваното съдържание.

Какви „бисквитки“ се използват на този Уебсайт?

Сесийни „бисквитки“
Този тип „бисквитки“ Ви улеснява в ползването на сайта, като те съхраняват информация временно, само в рамките на сесията на използвания браузер. Обикновено информацията, която се съхранява чрез тях, е какви стоки или услуги сте добавили в количката, кои страници на сайта сте посетили и как сте стигнали до дадена информация. Тези „бисквитки“ не събират информация от Вашето крайно устройство и се изтриват автоматично, когато напуснете Уебсайта или прекратите сесията на Вашия браузър.

Постоянни "бисквитки"
Те ни дават възможност да съхраняваме конкретна информация за сърфирането, като например анализиране посещенията на сайта, как вие сте достигнали до Уебсайта, какви страници сте прегледали, какви опции сте избрали, както и накъде сте се насочили през този Уебсайт. Проследяването на тази информация, ни дава възможност да правим подобрения на Уебсайта, включително да коригираме грешки и да разширяваме съдържанието. Срокът на съхранение на този вид “бисквитки” варира според конкретното им предназначение.

"Бисквитки" на трета страна
На нашия Уебсайт има препратки към други сайтове или вградено съдържание от други сайтове, например от Facebook, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIn, уебсайтове на партньори. Възможно е при посещаването на тези сайтове или отварянето на съдържанието от тях, да се складират на Вашето крайно устройство „бисквитки“ от тези уебсайтове. Именно тези „бисквитки“ се дефинират като „бисквитки на трети страни“, като нямаме контрол върху генерирането и управлението на тези „бисквитки“. За това Ви съветваме да потърсите информация за тях и за начина им на управление на уебсайтовете на съответните трети страни.

Как мога да управлявам използването на „бисквитки“ от този Уебсайт?

Всички браузъри позволяват управлението на „бисквитки“ от специално създадена за целта папка на Вашия браузър. Можете да блокирате получаването на „бисквитки“, да изтриете всички или част от тях или да зададете Вашите настройки за предпочитания по отношение на използването на „бисквитки“ преди да инициирате посещение на сайта ни. Имайте предвид, че изтриването или блокирането на „бисквитки“ може да повлияе неблагоприятно върху функциите на нашия Уебсайт, а оттам и върху Вашето потребителско преживяване на него.

Изключване или блокиране на „бисквитки“

Контролирането, изключването или блокирането на „бисквитките“ се управлява от настройките на Вашия браузер. Имайте предвид, че пълната забрана на използването на всички „бисквитки“, може да рефлектира върху функционалното представяне на сайта, неговата ефективност и достъпването на определена информация.

Предлагаме следните методи на плащане:

1. Плащане с наложен платеж

В брой на куриер при получаване на пратката

2. Плащане онлайн с карта
Видовете банкови карти, които приемаме са Visa и  MasterCard

3. Банков превод

Данни за банковия превод:

Титуляр: ЛМ Фешън ЕООД
Банка: ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ
IBAN: BG90BPBI79421200016700 / BIC: BPBIBGSF

Основание за плащане: Номер на поръчка 

95% от поръчките се изпращат в рамките на 24 часа в работни дни.

Очакваният срок за доставка е 2-3 работни дни.*

Проследявайте пратките си ТУК

Доставката може да се направи до: 

 • адрес на клиента 
 • офис на куриерска фирма Speedy

Видове доставка:

 • Стандартна доставка - 4.90 лв (за поръчки над 35 лв.)
 • Експресна доставка - 8.00 лв - Поръчайте преди 11 часа от понеделник до петък и получете пратката си на следващия ден (включително и в събота)
 • Стандартна доставка - 6.00 лв (за поръчки до 34.99лв.)

  Свържете се с нас, ако имате нужда от по-подробна информация относно доставката. Ние с радост ще Ви помогнем!

  * "ЛМ Фешън" ЕООД не носи отговорност за забавяне на доставката, причинено от страна на куриерската фирма.

  Ние искаме всички да са доволни с покупките си от www.soonmama.com, но ако това не е така, имате право да замените или върнете своята закупена стока в 14-дневен срок от дата на получаването й.

  ЗАМЯНА
  Куриерският разход в едната посока е за Наша сметка!*

  1. Проверете на сайта ни дали новият продукт, който желаете е наличен в желания от Вас размер. Опаковайте дрехите, които искате да замените

  2. Изпратете ни формуляра, който може да свалите ТУК  на e-mail soonmamastore@gmail.com или заедно с поръчкаа

  Инструкции за попълване може да намерите ТУК

  Изпратете продуктите до адрес:

  • Офис на Speedy: гр. Пазарджик, ул. "Пловдивска" № 103
  • Получател: "ЛМ Фешън" ЕООД
  • Телефон: +359 876 644 006

  ВАЖНО

  След като пратката е получена, ще изпратим обратно към Вас новите дрехи в срок от 1-3 работни дни.

  Условията за замяна важат само при първата замяна. Ако имате нужда от втора замяна, върнете поръчката и направете нова поръчка на сайта ни.

  *За чия сметка да изпратя пратката?

  1.  Ако връщането на пратката е за Ваша сметка, ние ще изпратим новата за наша сметка.

  2. Ако връщането на пратката е за наша сметка, ние изпращаме новата пратка с наложен платеж 4.50 лв. (фиксирана цена на доставка)

  Какво става, ако има разлика в цените на продуктите?

  • Ако трябва да Ви възстановим сума, предоставете банкова сметка (IBAN) във формуляра за замяна. Ако поръчката е заплатена онлайн с кредитна/дебитна карта, сумата се възстановява автоматично по тази карта.
  • Ако трябва да се доплати сума, ще изпратим пратката с наложен платеж.
  ВРЪЩАНЕ

  1. Опаковайте продуктите, които искате да върнете.

  2. Изпратете ни формуляра, който може да свалите ТУК  на e-mail soonmamastore@gmail.com или заедно с продуктите.

  Инструкции за попълване може да намерите ТУК

   Транспортните разходи по връщането на стоката са за сметка на клиента. Ако пратката е изпратена за сметка на "ЛМ Фешън" ЕООД, сумата за доставка ще бъде удържана от сумата за възстановяване. Клиентът има правото да избира сам транспортния доставчик. 

   Върнете пратката до един от следните адреси:

   • Офис на Speedy: гр. Пазарджик, ул. "Пловдивска" № 103
   • Офис на Еконт: гр. Пазарджик, ул. "Мильо войвода" № 5
   • Наш адрес: гр. Пазарджик, ул. "Заводска" № 2

   Получател: "ЛМ Фешън" ЕООД

   Телефон: +359 876 644 006

   • Сумата ще бъде възстановена в 14-дневен срок, считано от датата, на която сме получили пратката.
   • Ако за поръчката е заплатено чрез банков превод или наложен платеж, сумата ще бъде възстановена по банковата сметка, предоставена ни във формуляра.
   • Ако поръчката е заплатена онлайн с кредитна или дебитна карта, сумата се възстановява автоматично по тази карта.

   Още информация

   • Моля, имайте предвид, че предпазни маски не могат да бъдат връщани или заменяни, поради характера на продукта
   • Закупената от вас стока да е със запазен първоначален търговски вид, запазена опаковка, етикети и касов бон.
   • Да не са налице повреди, причинени от неправилна употреба (стоката да не е скъсана, надраскана, носена, прана, гладена, изцапана.
   • При връщане, транспортните разходи се възстановяват, освен в случаите, когато е върната само част от поръчката. 
   •  Ако има приложена отстъпка на един от продуктите: Отстъпката се разпределя между цените на поръчаните продукти. При връщане на продукти от поръчка с намаление, ще бъде възстановена реално заплатената сума за всеки продукт, отбелязана на касовия бон.

   Имате право да направите рекламация в случай на:

   - производствени дефекти на стоката 

   - грешно доставена стока

   * ЛМ Фешън ЕООД не носи отговорност в случай на повреда на стоката от страна на транспортната компания.
   * ЛМ Фешън ЕООД не носи отговорност при грешно изписана от страна на клиента банкова сметка.
   Back to top

   Количка

   Количката в момента е празна

   Пазарувай сега